Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot

Luotonantaja
Yhteisötunnus
Osoite
Sähköposti
Internet-osoite

4finance Oy
2257545-4
Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki
asiakaspalvelu@vivus.fi
www.vivus.fi


2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi

Kertaluotto

Luoton kokonaismäärä

600 euron luottoraja

Luottoa koskevat ehdot

Luotonantaja myöntää luoton luotonsaajan käytettäväksi laina-aikana. Luotonsaaja siirtää haluamansa määrän luottoa yhdessä tai useammassa erässä pankkitililleen luotonantajan Internet-palvelussa. Luotonsaaja voi nostaa luottoa luottorajan puitteissa laina-aikana 45 päivän ajan luottosopimuksen solmimisesta. Luoton ensimmäinen nosto on aina vähintään 300 euroa.

 

Luotto siirtyy luotonsaajan pankkitilille kolmen pankkipäivän kuluessa. Luotonsaajan on mahdollista nopean rahansiirron palvelumaksun maksamalla saada luotto siirtyväksi pankkitililleen 15 minuutin kuluessa luoton myöntämisestä.

 

 

Luottosopimuksen voimassaoloaika

Laina-aika on 4 kuukautta. Laina-aika alkaa siitä päivästä, jolloin luoton ensimmäinen nosto on annettu pankille siirrettäväksi luotonsaajan pankkitilille.

 

Luotonsaaja voi pidentää luoton takaisinmaksuerien takaisinmaksuaikaa maksamalla erillisen eräpäivänsiirtomaksun.  Luoton ensimmäisen takaisinmaksuerän eräpäivää ei ole mahdollista siirtää ja eräpäivän siirtäminen on luoton osalta mahdollista yhteensä enintään kaksi kertaa. Luottosopimus on voimassa siihen asti, kun luotonsaaja on täyttänyt kaikki luottosopimuksen mukaiset velvoitteet.

 

Luotonantajalla on oikeus purkaa luottosopimus ja eräännyttää luotto kokonaisuudessaan erääntymään kuukauden kuluttua purkuilmoituksesta lukien, mikäli luotonsaaja ei ole maksanut lainasopimuksessa määriteltyä luoton takaisinmaksuerää, joka vastaa vähintään 5 prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä taikka käsittää luotonantajan koko jäännössaatavan,  takaisin kuukauden kuluessa kyseisen takaisinmaksuerän erääntymisestä ja kyseinen viivästynyt takaisinmaksuerä on luotonantajan purkuilmoituksen päivämääränä yhä maksamatta.

Maksuerät

Luotonsaaja maksaa luoton takaisin luotonantajalle neljässä kuukausierässä seuraavasti:

 

[XX]

 

Luoton kuukausittaiset takaisinmaksuerät sisältävät luoton pääoman, koron ja muut luottokustannukset kuitenkin siten, että luoton ensimmäinen takaisinmaksuerä koostuu luoton korosta ja muista luottokustannuksista.

 

Luotonsaajalla on oikeus saada pyynnöstä sopimussuhteen kuluessa luoton takaisinmaksua koskeva lyhennystaulukko.

 

 

Maksettava kokonaismäärä

Arvioitu maksettavaksi tuleva kokonaismäärä on [ADD OUTSTANDING AMOUNT TO PAY BACK IN EUR] euroa, josta luottokorko on [ADD INTEREST DUE IN EUR] euroa, muut luottokustannukset [•] euroa ja luoton kokonaismäärä [600] euroa.


3. Luoton kustannukset

Lainakorko

Lainakorko on 20% vuodessa.

Todellinen vuosikorko

Kuluttajaluoton todellinen vuosikorko on [ADD INTEREST FOR THE WHOLE AMOUNT] %. Todellinen vuosikorko sisältää luoton koron ja luottokustannukset. Todelliseen vuosikorkoon ei sisälly mahdollisista luottoon tehtävistä muutoksista aiheutuvia kustannuksia.

 

Havainnollinen esimerkki [ADD CREDIT LIMIT IN EUR] euron lainasta, jossa mainitaan kaikki todellisen vuosikoron laskemisessa käytetyt oletukset:

Luottoraja [ADD CREDIT LIMIT IN EUR] euroa

Nostettu luotto [ADD CREDIT LIMIT IN EUR] euroa

Laina-aika 4 kuukautta

Takaisinmaksueriä 4 kpl

Luottokorko [ADD INTEREST DUE IN EUR] euroa

Luottokustannukset yhteensä [ADD INTEREST DUE IN EUR] euroa

Takaisinmaksettava summa yhteensä [ADD OUTSTANDING AMOUNT TO PAY BACK IN EUR] euroa

 

Havainnollinen esimerkki perustuu siihen oletukseen, että luotonsaaja nostaa kerralla luoton kokonaismäärän ja maksaa sen takaisin sovitulla tavalla laina-ajan kuluessa.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin


– otettava luoton vakuudeksi vakuutus
– tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus


Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.

 

 

 

Ei

Ei

Muut kustannukset

Avauspalkkio

 

Luoton avauspalkkio on 5 euroa.

 

Eräpäivänsiirtomaksu

 

Mikäli luotonsaaja haluaa pidentää luoton takaisinmaksuerän takaisinmaksuaikaa ennen takaisinmaksuerän eräpäivää, luotonantaja perii eräpäivänsiirtomaksuna 5 euroa. Luoton ensimmäisen takaisinmaksuerän eräpäivää ei ole mahdollista siirtää ja eräpäivän siirtäminen on luoton osalta mahdollista yhteensä enintään kaksi kertaa.

 

Nopean rahansiirron palvelumaksu

 

Mikäli luotonsaaja haluaa, että luotonantaja siirtää luoton luotonsaajan pankkitilille nopeana rahansiirtona siten, että luoton mukainen rahamäärä on luotonsaajan käytettävissä 15 minuutin kuluessa luoton myöntämisestä, luotonantaja perii tästä nopean rahansiirron palvelumaksuna 60 euroa. Nopean rahansiirron palvelumaksu kattaa nopean rahansiirron kaikille luotonsaajan tekemille nostoille luottorajan puitteissa laina-aikana 45 päivän ajan luottosopimuksen solmimisesta.

 

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut


Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esim. pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.

Luotonsaajalta veloitetaan maksun viivästyessä korkolain (20.8.1982/633, siihen tehtyine muutoksineen) 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa . Viivästyskorko muuttuu korkolain 12 §:ssä tarkoitetun viitekoron muutosten mukaisesti.

 

Maksumuistutus viivästyneestä suorituksesta on 5 euroa. Erääntyneen saatavan perinnästä on korvattava saatavien perinnästä annetun lain (22.4.1999/513, siihen tehtyine muutoksineen) mukaiset kohtuulliset kulut.


4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus


Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 kalenteripäivän kuluessa.

Kyllä

Ennenaikainen takaisinmaksu


Luotonsaajalla on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.

Kyllä

Haku tietokannasta


Luotonantajan on annettava Luotonsaajalle maksutta välittömästi tieto tietokantaan tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan luotonhakijan/luotonsaajan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksesta.

Mikäli Luotonhakija/Luotonsaaja valitsee automaattisen luottokelpoisuuden tarkistusprosessin, Luotonantaja voi selvittää Luotonhakijan/Luotonsaajan luottokelpoisuuden kolmannen osapuolen (kuten Instantor AB:n) tarjoaman palvelun avulla.

Oikeus saada luottosopimusluonnos


Luotonsaajalla on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos Luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta Luotonhakijan kanssa.

Kyllä

  


5. Lisätietoa liittyen rahoituspalvelujen etämyyntiin

a) Luotonantajan osalta

Rekisteröinti

4finance Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin yritys- ja yhteisötunnuksella 2257545-4 päätoimialanaan muu luotonanto sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin rekisteröintitunnuksella 2011/PH372A.

Valvova viranomainen

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (kkv.fi) sekä sen alaisina piirihallintoviranomaisena Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi.fi).

b) Luottosopimuksen osalta

Peruuttamisoikeuden käyttäminen

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14 päivän kuluessa saatuaan tiedon hyväksytystä luottopäätöksestä tai sitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin hän on saanut haltuunsa kappaleen luottosopimuksesta ja muut ennakkotiedot.

 

Peruuttamisilmoituksen voi määräajan kuluessa tehdä osoitteeseen 4finance Oy, Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki.

 

Peruuttamisilmoituksen on oltava yksilöity ja sen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: Luotonsaajan nimi, henkilötunnus, ilmoitus peruuttamisesta ja luotonsaajan allekirjoitus.

 

Mikäli luotonsaaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, luotonsaaja on velvollinen suorittamaan luotonantajalle luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä.

Luottosopimuksen nojalla saadut varat on korkoineen palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa ja luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä koskeva lauseke

 

Suomen laki.

Toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke

Mikäli luottosopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Kielijärjestelyt

Tiedot ja sopimusehdot annetaan suomen kielellä ja luotonantaja sitoutuu käyttämään sopimussuhteen aikana suomen kieltä.

c) Oikeussuojan osalta

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo.

Luotonsaaja voi myös saattaa asian kuluttajariitalautakunnan tutkittavaksi kirjallisesti tai sähköisesti muun muassa verkkovälitteisen riidanratkaisusivuston kautta, jos asia ei ratkea osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajariitalautakunta voi antaa asiasta ainoastaan ratkaisusuosituksen.

 

Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puh. 029 566 5200 (vaihde), sähköposti: kril@oikeus.fi, Internet-osoite: www.kuluttajariita.fi.

 

Verkkovälitteinen riidanratkaisu, https://webgate.ec.europa.eu/odr.