Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

  1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot
Luotonantaja
Yhteisötunnus
Osoite
Puhelin
Sähköposti
Internet-osoite
4finance Oy
2257545-4
Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki
09 31577577
asiakaspalvelu@vivus.fi
www.vivus.fi

  1. Kuvaus luoton pääominaisuuksista
Luottotyyppi Kertaluotto
Luoton kokonaismäärä %MAX% euron luottoraja
Luottoa koskevat ehdot Luotonantaja myöntää luoton luotonsaajan käytettäväksi laina-aikana. Luotonsaaja siirtää haluamansa määrän luottoa yhdessä tai useammassa erässä pankkitililleen luotonantajan Internet-palvelussa. Luotonsaaja voi nostaa luottoa luottorajan puitteissa laina-aikana 45 päivän ajan luottosopimuksen solmimisesta. Luoton ensimmäinen nosto on aina vähintään 300 euroa.

 

Luotto siirtyy luotonsaajan pankkitilille kolmenpankkipäivän kuluessa. Luotonsaajan on mahdollista nopean rahansiirron palvelumaksun maksamalla saada luotto siirtyväksi pankkitililleen 15 minuutin kuluessa luoton myöntämisestä.

 

 

Luottosopimuksen voimassaoloaika Laina-aika on 4 kuukautta. Laina-aika alkaa siitä päivästä, jolloin luoton ensimmäinen nosto on annettu pankille siirrettäväksi luotonsaajan pankkitilille.

 

Luotonsaaja voi pidentää luoton takaisinmaksuerientakaisinmaksuaikaa maksamalla erillisen eräpäivänsiirtomaksun.  Luoton ensimmäisen takaisinmaksuerän eräpäivää ei ole mahdollista siirtää ja eräpäivän siirtäminen on luoton osalta mahdollista yhteensä enintään kaksi kertaa. Luottosopimus on voimassa siihen asti, kun luotonsaaja on täyttänyt kaikki luottosopimuksen mukaiset velvoitteet.

 

Luotonantajalla on oikeus purkaa luottosopimus ja eräännyttää luotto kokonaisuudessaan erääntymään kuukauden kuluttua purkuilmoituksesta lukien, mikäli luotonsaaja ei ole maksanutlainasopimuksessa määriteltyä luoton takaisinmaksuerää, joka vastaa vähintään 5 prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä taikka käsittää luotonantajan koko jäännössaatavan,  takaisin kuukauden kuluessa kyseisen takaisinmaksuerän erääntymisestä ja kyseinen viivästynyt takaisinmaksuerä on luotonantajan purkuilmoituksen päivämääränä yhä maksamatta.

Maksuerät Luotonsaaja maksaa luoton takaisin luotonantajalle neljässä kuukausierässäseuraavasti:

 

[XX]

 

Luoton kuukausittaiset takaisinmaksuerät sisältävät luoton pääoman, koron ja muut luottokustannukset kuitenkin siten, että luoton ensimmäinen takaisinmaksuerä koostuu luoton korosta ja muista luottokustannuksista.

 

Luotonsaajalla on oikeus saada pyynnöstä sopimussuhteen kuluessa luoton takaisinmaksua koskeva lyhennystaulukko.

 

 

Maksettava kokonaismäärä Arvioitu maksettavaksi tuleva kokonaismäärä on %TOTAL% euroa, josta luottokorko on %INT% euroa, muut luottokustannukset [•] euroa ja luoton kokonaismäärä [600] euroa.

  1. Luoton kustannukset
Lainakorko Lainakorko on 20% vuodessa.
Todellinen vuosikorko Kuluttajaluoton todellinen vuosikorko on %INTR% %. Todellinen vuosikorko sisältää luoton koron ja luottokustannukset. Todelliseen vuosikorkoon ei sisälly mahdollisista luottoon tehtävistä muutoksista aiheutuvia kustannuksia.

 

Havainnollinen esimerkki %MAX% euron lainasta, jossa mainitaan kaikki todellisen vuosikoron laskemisessa käytetyt oletukset:

Luottoraja %MAX% euroa

Nostettu luotto %MAX% euroa

Laina-aika 4 kuukautta

Takaisinmaksueriä 4 kpl

Luottokorko %INT% euroa

Luottokustannukset yhteensä %INT% euroa

Takaisinmaksettava summa yhteensä %TOTAL% euroa

 

Havainnollinen esimerkki perustuu siihen oletukseen, että luotonsaaja nostaa kerralla luoton kokonaismäärän ja maksaa sen takaisin sovitulla tavalla laina-ajan kuluessa.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin

– otettava luoton vakuudeksi vakuutus
– tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus

Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.

 

 

 

Ei

Ei

Muut kustannukset Avauspalkkio

 

Luoton avauspalkkio on 5 euroa.

 

Eräpäivänsiirtomaksu

 

Mikäli luotonsaaja haluaa pidentää luoton takaisinmaksuerän takaisinmaksuaikaa ennentakaisinmaksuerän eräpäivää, luotonantaja perii eräpäivänsiirtomaksuna 5 euroa. Luoton ensimmäisen takaisinmaksuerän eräpäivää ei ole mahdollista siirtää ja eräpäivän siirtäminen on luoton osalta mahdollista yhteensä enintään kaksi kertaa.

 

Nopean rahansiirron palvelumaksu

 

Mikäli luotonsaaja haluaa, että luotonantajasiirtää luoton luotonsaajan pankkitilille nopeana rahansiirtona siten, että luoton mukainen rahamäärä on luotonsaajan käytettävissä 15 minuutinkuluessa luoton myöntämisestä, luotonantaja perii tästä nopean rahansiirron palvelumaksuna 60 euroa. Nopean rahansiirron palvelumaksu kattaa nopean rahansiirron kaikille luotonsaajan tekemille nostoille luottorajan puitteissa laina-aikana 45 päivän ajan luottosopimuksen solmimisesta.

 

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut

Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esim. pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.

Luotonsaajalta veloitetaan maksun viivästyessä korkolain (20.8.1982/633, siihen tehtyine muutoksineen) 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskorko muuttuu korkolain 12 §:ssä tarkoitetun viitekoron muutosten mukaisesti.

 

Maksumuistutus viivästyneestä suorituksesta on 5 euroa. Erääntyneen saatavan perinnästä on korvattava saatavien perinnästä annetun lain (22.4.1999/513, siihen tehtyine muutoksineen) mukaiset kohtuulliset kulut.


  1. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia
Peruuttamisoikeus


Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 kalenteripäivän kuluessa.

Kyllä
Ennenaikainen takaisinmaksu


Luotonsaajalla on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.

Kyllä
Haku tietokannasta

Luotonantajan on annettava Luotonsaajalle maksutta välittömästi tieto tietokantaan tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan luotonhakijan/luotonsaajan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksesta.

 

Mikäli Luotonhakija/Luotonsaaja valitsee automaattisen luottokelpoisuuden tarkistusprosessin, Luotonantaja voi selvittää Luotonhakijan/Luotonsaajan luottokelpoisuuden kolmannen osapuolen (kuten Instantor AB:n) tarjoaman palvelun avulla.

Oikeus saada luottosopimusluonnos

Luotonsaajalla on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos Luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta Luotonhakijan kanssa.

Kyllä

  1. Lisätietoa liittyen rahoituspalvelujen etämyyntiin
a) Luotonantajan osalta
Rekisteröinti 4finance Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin yritys- ja yhteisötunnuksella 2257545-4 päätoimialanaan muu luotonanto sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin rekisteröintitunnuksella 2011/PH372A.
Valvova viranomainen Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (kkv.fi) sekä sen alaisina piirihallintoviranomaisena Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi.fi).
b) Luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttäminen Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14 päivän kuluessa saatuaan tiedon hyväksytystä luottopäätöksestä tai sitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin hän on saanut haltuunsa kappaleen luottosopimuksesta ja muut ennakkotiedot.

 

Peruuttamisilmoituksen voi määräajan kuluessa tehdä osoitteeseen 4finance Oy, Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki.

 

Peruuttamisilmoituksen on oltava yksilöity ja sen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: Luotonsaajan nimi, henkilötunnus, ilmoitus peruuttamisesta ja luotonsaajan allekirjoitus.

 

Mikäli luotonsaaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, luotonsaaja on velvollinen suorittamaan luotonantajalle luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä.

 

Luottosopimuksen nojalla saadut varat on korkoineen palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa ja luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä koskeva lauseke

 

Suomen laki.
Toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke Mikäli luottosopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.
Kielijärjestelyt Tiedot ja sopimusehdot annetaan suomen kielellä ja luotonantaja sitoutuu käyttämään sopimussuhteen aikana suomen kieltä.
c) Oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo. Luotonsaaja voi myös saattaa asian kuluttajariitalautakunnan tutkittavaksi kirjallisesti tai sähköisesti muun muassa verkkovälitteisen riidanratkaisusivuston kautta, jos asia ei ratkea osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajariitalautakunta voi antaa asiasta ainoastaan ratkaisusuosituksen.

 

Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puh. 029 566 5200 (vaihde), sähköposti: kril@oikeus.fi, Internet-osoite: www.kuluttajariita.fi.

 

Verkkovälitteinen riidanratkaisu, https://webgate.ec.europa.eu/odr.