Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

  1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot
Luotonantaja
Yhteisötunnus
Osoite
Sähköposti
Internet-osoite
4finance Oy
2257545-4
Lintulahdenkuja 10, 00530 Helsinki
asiakaspalvelu@vivus.fi
www.vivus.fi
  1. Kuvaus luoton pääominaisuuksista
LuottotyyppiKertaluotto
Luoton kokonaismääräUusien asiakkaiden luottoraja 400 euroa.
Nykyisten asiakkaiden luottoraja 2010 euroa.
Luottoa koskevat ehdotLuotonantaja myöntää luoton luotonsaajan käytettäväksi laina-aikana. Luotonsaaja siirtää yhdessä tai useammassa erässä haluamansa määrän luottoa pankkitililleen luotonantajan internet-palvelussa ensimmäistä nostoa lukuun ottamatta.
Raha siirtyy seuraavien pankkien pankkitileille pääsääntöisesti reaaliaikaisesti ja on useimmiten luotonsaajan käytettävissä jopa 15 minuutissa: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Handelsbanken, Aktia, Säästöpankit ja POP Pankki. Muissa pankkiyhteyksissä luotonsaajan on varauduttava maksutapahtuman vaatimaan pidempään aikaan, mikä on yleensä 1-2 pankkipäivää.
Luottosopimuksen voimassaoloaika

Uuden asiakkaan laina-aika on 3-30 päivää luotonsaajan valinnan mukaisesti. Luotonsaaja voi pidentää luoton takaisinmaksuaikaa maksamalla erillisen eräpäivänsiirtomaksun, jonka suuruus ilmenee Luotonantajan palvelusta luotonsaajan henkilökohtaisesta profiilista.

Nykyisen asiakkaan laina-aika on 3-61 päivää luotonsaajan valinnan mukaisesti. Luotonsaaja voi pidentää luoton takaisinmaksuaikaa maksamalla erillisen eräpäivänsiirtomaksun, jonka suuruus ilmenee Luotonantajan palvelusta luotonsaajan henkilökohtaisesta profiilista.

Luotonantajalla on oikeus purkaa luottosopimus ja eräännyttää luotto kokonaisuudessaan erääntymään kuukauden kuluttua purkuilmoituksesta lukien, mikäli luotonsaaja ei ole maksanut luottoa takaisin kuukauden kuluessa kyseisen luoton erääntymisestä ja luotto on luotonantajan purkuilmoituksen päivämääränä yhä maksamatta.

Maksuerät ja niiden jakaminen tarvittaessa

Luotto maksetaan takaisin yhdessä erässä.

Maksettava kokonaismäärä

Esimerkki

Tyypillinen uuden asiakkaan 400 euron luotto.

Luottoraja yhteensä 400 euroa
Nostettu luotto 400 euroa
Laina-aika 30 päivää
Takaisinmaksueriä 1 kpl
Luottokorko 0 euroa
Luottokustannukset yhteensä 0 euroa
Takaisinmaksettava summa yhteensä 400 euroa
Vuosikorko 0 %
Todellinen vuosikorko 0 %

Tyypillinen nykyisen asiakkaan 2010 euron luotto:

Luottoraja yhteensä 2010 euroa
Nostettu luotto 2010 euroa
Laina-aika 61 päivää
Takaisinmaksueriä 1 kpl
Luottokorko 858 euroa
Luottokustannukset yhteensä 858 euroa
Takaisinmaksettava summa yhteensä 2868 euroa
Vuosikorko 255,42 %
Todellinen vuosikorko 739,01 %

  1. Luoton kustannukset
LainakorkoUuden asiakkaan lainakorko on 0 % vuodessa.
Nykyisen asiakkaan lainakorko on 255,42 % vuodessa.
Todellinen vuosikorko

Kuluttajaluoton todellinen vuosikorko on uudelle asiakkaalle 0 % ja nykyiselle asiakkaalle 739,01 %. Todellinen vuosikorko sisältää luoton koron ja luottokustannukset. Todelliseen vuosikorkoon ei sisälly mahdollisista luottoon tehtävistä muutoksista aiheutuvat kustannukset.

Tyypillinen esimerkki uuden asiakkaan 400 euron lainasta:
Luottoraja yhteensä 400euroa
Nostettu luotto 400 euroa
Laina-aika 30 päivää
Takaisinmaksueriä 1 kpl
Luottokorko 0 euroa
Luottokustannukset yhteensä 0 euroa
Takaisinmaksettava summa yhteensä 400 euroa

Tyypillinen esimerkki nykyisen asiakkaan 2010 euron lainasta:
Luottoraja yhteensä 2010 euroa
Nostettu luotto 2010 euroa
Laina-aika 61 päivää
Takaisinmaksueriä 1 kpl
Luottokorko 858 euroa
Luottokustannukset yhteensä 858 euroa
Takaisinmaksettava summa yhteensä 2868 euroa

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin
– otettava luoton vakuudeksi vakuutus
– tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus

Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.

Ei

Ei

Muut kustannuksetLuotonsaajan halutessa pidentää luoton takaisinmaksuaikaa, luotonantaja perii pidennysmaksun, jonka määrä riippuu avoimena olevasta luoton pääomasta ja pidennysajasta ja joka ilmenee luotonantajan palvelusta luotonsaajan henkilökohtaisesta profiilista. Pidennysmaksu 14 päivän pidennykselle on 11 % luoton avoimesta pääomasta ja 30 päivän pidennykselle 21 % luoton avoimesta pääomasta.
Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esim. pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.

Luotonsaajalta veloitetaan maksun viivästyessä korkolain (20.8.1982/633, siihen tehtyine muutoksineen) 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskorko muuttuu korkolain 12 §:ssä tarkoitetun viitekoron muutosten mukaisesti.

Maksumuistutus viivästyneestä suorituksesta on 5,00 euroa. Erääntyneen saatavan perinnästä on korvattava saatavien perinnästä annetun lain mukaiset kohtuulliset kulut.

  1. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus


Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 kalenteripäivän kuluessa.

Kyllä

Ennenaikainen takaisinmaksu


Luotonsaajalla on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.

Kyllä
Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava Luotonsaajalle maksutta välittömästi tieto tietokantaan tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.
Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan luotonhakijan/luotonsaajan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksesta ja Instantor AB:n kautta.
Oikeus saada luottosopimusluonnos
Luotonsaajalla on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos Luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta Luotonhakijan kanssa.
Kyllä
  
  1. Lisätietoa liittyen rahoituspalvelujen etämyyntiin
a) Luotonantajan osalta
Rekisteröinti4finance Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin yritys- ja yhteisötunnuksella 2257545-4 päätoimialanaan muu luotonanto sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin rekisteröintitunnuksella 2011/PH372A.
Valvova viranomainenKuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (kkv.fi) sekä sen alaisena piirihallintoviranomaisena Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi.fi).
b) Luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttäminen

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14 päivän kuluessa saatuaan tiedon hyväksytystä luottopäätöksestä tai sitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin hän on saanut haltuunsa kappaleen luottosopimuksesta ja muut ennakkotiedot.

Peruuttamisilmoituksen voi määräajan kuluessa tehdä kirjeitse osoitteeseen 4finance Oy, Lintulahdenkuja 10, 00530 Helsinki.

Peruuttamisilmoituksen on oltava yksilöity ja sen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: Luotonsaajan nimi, henkilötunnus, ilmoitus peruuttamisesta ja luotonsaajan allekirjoitus.

Mikäli luotonsaaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, luotonsaaja on velvollinen suorittamaan luotonantajalle luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä.

Luottosopimuksen nojalla saadut varat on korkoineen palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa ja luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä koskeva lauseke

Suomen laki.
Toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lausekeMikäli luottosopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.
KielijärjestelytTiedot ja sopimusehdot annetaan suomen kielellä ja luotonantaja sitoutuu käyttämään sopimussuhteen aikana suomen kieltä.
c) Oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo.

Luotonsaaja voi myös saattaa asian kuluttajariitalautakunnan tutkittavaksi kirjallisesti tai sähköisesti muun muassa verkkovälitteisen riidanratkaisusivuston kautta, jos asia ei ratkea osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajariitalautakunta voi antaa asiasta ainoastaan ratkaisusuosituksen.

Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puh. 029 566 5200 (vaihde), sähköposti: kril@oikeus.fi, internet-osoite: www.kuluttajariita.fi.

Verkkovälitteinen riidanratkaisu, https://webgate.ec.europa.eu/odr.