YLEISET LUOTTOEHDOT

 

Luotonantaja: 4finance Oy, Y-tunnus: 2257545-4, Mikonkatu 15 A, 00100 Helsinki.

Luotonsaaja: Luonnollinen henkilö, joka on hakenut Luottoa Luotonantajalta tämän hyväksymällä ja esittämällä tavalla ja jolle Luotonantaja on myöntänyt Luoton.

 

 1. Määritelmät

 

Näissä ehdoissa tarkoitetaan:

Luottosopimuksella a) Yleisiä luottoehtoja ja b) Lainasopimusta. Kohdat a) – b) muodostavat yhdessä Luottosopimuksen.

 

Luotolla Luotonantajan Luotonsaajalle myöntämää 2 010,00 euron suuruista rahalainaa. Luotto on kertaluotto.

 

Luottokustannuksilla Luotonantajan tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta Luotonsaajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää.

 

Korolla Lainasopimuksessa määriteltyä Luoton korkoa.

 

Luotonhakijalla Luotonsaajaa, jonka Luoton myöntämistä tai eväämistä koskevaa päätöstä Luotonantaja ei ole vielä tehnyt.

 

Luottohakemuksella hakemusta, jolla Luotonhakija hakee Luottoa Luotonantajalta.

 

Luoton Maksulla Luotonantajan pankkitilille toteutettavaa Luoton ja Luottokustannusten lyhentämistä koskevaa tilisiirtoa. Luoton Maksu on pätevä vain tilisiirtona.

 

Pankkitilillä Luotonsaajan nimissä olevaa suomalaisessa pankissa olevaa rahatiliä, jonka Luotonsaaja on ilmoittanut Luotonantajalle Luottohakemuksessa.

 

Pankkipäivällä päivää, jona Suomalainen pankkipalveluiden tarjoaja on avoinna.

 

Palvelulla Luotonantajan sähköistä tietojärjestelmää osoitteessa www.vivus.fi, jossa Luottoa hallinnoidaan ja jossa Luotonsaajalla on mahdollisuus asioida internethteyttä käyttäen.

 

Todellisella vuosikorolla korkoprosenttia, joka saadaan laskelmalla ennen Luottosopimuksen tekemistä Luotonantajan tiedossa olevat Luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen ja jonka laskemisessa on käytetty oikeusministeriön asetuksessa (15.9.2010/824, siihen tehtyine muutoksineen) määriteltyjä oletuksia.

 

 1. Luoton myöntäminen

 

Myönnettävän Luoton määrä on 2 010,00 euroa ja Luotto on henkilökohtainen.

 

Luotto voidaan myöntää 20 vuotta täyttäneelle oikeustoimikelpoiselle luonnolliselle henkilölle, jolla ei ole maksuhäiriöhäiriömerkintää, jolla on osoite Suomessa ja jolla on suomalainen Pankkitili. Luotonhakijan on rekisteröidyttävä Luotonantajan Palveluun ja tunnistauduttava Luotonantajan hyväksymällä tavalla.

 

Luotonhakija/Luotonsaaja ilmoittaa ymmärtävänsä, että rekisteröityessään Palveluun hän antaa suostumuksensa henkilötietojensa tarkistamiseen henkilötietolain mukaisesti. Luotonantaja tekee tarvittavat tarkistukset Luotonhakijan/Luotonsaajan luottokelpoisuuden tarkistamiseksi, joiden laajuuden Luotonantaja määrittelee ja johin voi sisältyä muun muassa Luotonhakijan/Luotonsaajan tulojen määrän ja perusteen tarkistaminen, Luotonhakijan/Luotonsaajan menojen, velkojen ja varojen tarkistaminen, Luotonhakijan/Luotonsaajan mahdollisten takausvastuiden tarkistaminen, työ- tai virkasuhteen laadun tarkistaminen sekä seikkojen, jotka voivat todennäköisesti johtaa menojen merkittävään kasvuun, tarkistaminen, edellä mainitun listan kuitenkaan rajoittamatta Luotonantajan oikeutta tarkistaa Luotonhakijan/Luotonsaajan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

 

Luotonhakija/Luotonsaaja ilmoittaa ymmärtävänsä, että Luotonantaja voi selvittää Luotonhakijan/Luotonsaajan luottokelpoisuutta kolmannen osapuolen (kuten Instantor AB) tarjoaman palvelun avulla. Luotonhakija/Luotonsaaja kirjautuu Luottohakemusta tehdessään verkkopankkiinsa ja saattaa tiedot pankkitilinsä tapahtumista Instantor AB:n saataville. Luotonhakija/Luotonsaaja käyttää Instantor AB:n palvelua noudattaen Instantor AB:n sopimusehtoja. Luotonhakija/Luotonsaaja antaa suostumuksensa siihen, että Luoton myöntämisessä käytetään hyväksi Instantor AB:lta saatuja tietoja.

Luotonantaja voi harkintansa mukaan ja erityistä syytä ilmoittamatta olla myöntämättä Luottoa Luotonhakijalle.

 

 1. Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus

 

Luotonsaaja vakuuttaa Luottoa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat totuudenmukaisia. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonsaajan ilmoittamien osoitetietojen tulee täsmätä Väestörekisterikeskuksesta saatavien tietojen kanssa. Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että Luotonsaajan antama puhelinnumero on oikea ja Luotonsaajan käytössä.

 

Luotonsaajan on annettava Luotonantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat Luotonantajalle luottosuhteen kannalta tarpeellisia.

 

Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Mikäli Luotonsaajan antamissa tiedoissa tai Luotonsaajan taloudellisissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia, joilla voi olla merkitystä Luoton takaisinmaksuun tai Luotonsaajan maksukykyyn, Luotonsaajan on ilmoitettava muutoksista viipymättä Luotonantajalle. Luotonsaajan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksensa Luotonantajalle. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa Luotonsaajalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

 

Jo hyväksytty Luottohakemus voidaan myöhemmin perua ennen kuin Luottoa nostetaan Luotonsaajan Pankkitilille, jos Luotonantajalla on syytä epäillä väärinkäytöstä, esimerkiksi jos rahasiirron yhteydessä havaitaan eroavaisuuksia Luotonsaajan yhteystietojen ja Pankkitilin haltijatietojen välillä. Luotonantajalla on tällaisessa tilanteessa oikeus välittömästi siirtää kyseiseen Luottohakemukseen liittyvät tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle.

 

 1. Laina-aika ja Luoton nostaminen

 

Luotto on kertaluotto. Luoton laina-aika on 3 – 30 päivää Luotonhakijan/Luotonsaajan valinnan mukaisesti. Luoton laina-aika on määritelty Lainasopimuksessa. Laina-aika alkaa siitä päivästä, jolloin Luoton ensimmäinen Nosto on tapahtunut Luotonsaajan Pankkitilille.

 

Luottoa voidaan nostaa Luoton myöntämisen jälkeen. Luotonsaaja voi nostaa Luottoa Pankkitililleen laina-aikana ilman erillistä Luotonantajan tekemää luottopäätöstä haluamansa määrän yhdessä tai useammassa erässä Luoton enimmäismäärään saakka. Käytettävissä oleva Luoton määrä ilmoitetaan Palvelussa. Luoton nostomahdollisuus sulkeutuu, kun laina-aikaa on jäljellä kolme (3) päivää.

 

Luoton nosto Pankkitilille tapahtuu Palvelussa ilmoitetuissa aikarajoissa.

 

 1. Luotonantajan oikeus estää Luoton nostaminen

 

Luotonantaja voi sulkea Luotonsaajan käytössä olevan Palvelun ja estää Luoton nostamisen Luottosopimuksen muista ehdoista riippumatta, mikäli:

 

 • Luoton käytön turvallisuus on vaarantunut, tai
 • Luotonantajalla on syytä epäillä, että Luottoa käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti; tai
 • Vaara siitä, että Luotonsaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan, on huomattavasti kohonnut tai
 • Luotonsaaja laiminlyö Luottosopimuksen noudattamisen.

 

Luotonantaja yrittää ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, jos se on mahdollista, ja muussa tapauksessa mahdollisimman pian tavoittaa Luotonsaajan ja tiedottaa tälle toimenpiteistä ja niiden syistä. Luotonantajalla on kuitenkin oikeus tehdä ilmoitus välittömästi Palvelun käytön estämisen ja Luoton nostamisen estämisen jälkeen, jos tämä on vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi perusteltua. Palvelun käytön estäminen ja Luoton nostamisen estäminen eivät vaikuta Luottosopimuksen mukaiseen Luotonsaajan vastuuseen Luotonantajaa kohtaan.

 

 1. Luoton takaisinmaksu

 

Luoton takaisinmaksun eräpäivä on määritelty Lainasopimuksessa. Luotonsaajan on maksettava Luotto eräpäivänä kokonaisuudessaan Luotonantajalle yhtenä tilisiirtona. Luoton takaisinmaksu sisältää Luoton pääoman, koron ja mahdolliset muut Luottokustannukset.

 

Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, Luoton ja siitä perittävien Luottokustannusten maksupäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Kun maksupäivä siirtyy, Luotonantajalla on oikeus periä kulloinkin voimassaolevan koronmääräytymisjakson mukainen Korko eräpäivästä siirtyneeseen maksupäivään saakka koko Luoton eräpäivänä jäljellä olevalle määrälle.

 

Luotonsaajan suorittama maksu kohdistetaan ensin mahdolliseen viivästyskorkoon, Luoton Korkoon ja Luottokustannuksille, Luoton avoimelle pääomalle ja tämän jälkeen mahdollisille perintäkuluille ja niiden koroille.

 

Luotonsaaja saa Luotonantajalle ilmoittamillaan yhteystiedoilla laskun, jolla Luotto Luottokustannuksineen maksetaan takaisin. Luottoa maksettaessa on aina käytettävä laskussa ilmoitettua viitenumeroa. Mikäli Luotonsaaja ei ole saanut laskua ennen eräpäivää, on Luotonsaaja edelleen maksuvelvollinen ja velvoitettu olemaan viipymättä yhteydessä asiakaspalveluun laskutietojen saamiseksi. Luotonsaajan tekemistä liikasuorituksista tehtävistä palautuksista Luotonantaja veloittaa 10 euroa. 10 euron suuruisia tai sitä pienempiä liikasuorituksia ei palauteta.

 

Mikäli Luotonsaaja ilmoittaa Luotonantajalle tältä saamansa laskun olevan aiheeton ja epäilee joutuneensa rikoksen kohteeksi, sitoutuu Luotonsaaja myötävaikuttamaan asian selvittämiseen yhdessä Luotonantajan kanssa toimittamalla asiasta tekemänsä rikosilmoituksen Luotonantajalle.

 

 1. Eräpäivän siirtäminen

 

Luotonsaaja ja Luotonantaja voivat sopia erikseen maksuerän eräpäivän siirtämisestä myöhempään ajankohtaan. Tällaisesta eräpäivän siirtämisestä voidaan sopia ennen Luoton takaisinmaksun eräpäivää. Eräpäivän siirto tehdään Luotonantajan määrämällä tavalla. Luotonsaajan on maksettava eräpäivän siirtämisestä eräpäivänsiirtomaksu Luotonantajalle tämän kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

 

 1. Luoton Korko ja Luottokustannukset

 

Luoton Korko ja muut Luottokustannukset on määritelty Lainasopimuksessa. Korkoa lasketaan Luoton nostopäivästä eräpäivään. Korko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan koko Luoton avoinna olevalle pääomalle päivittäisenä korkona. Vuodessa katsotaan olevan 365 päivää.
Luoton todellinen vuosikorko on ilmoitettu Lainasopimuksessa. Todellista vuosikorkoa laskettaessa on perusoletuksena, että Luottosopimus on voimassa sovitun jakson loppuun ja että Luotonantaja ja Luotonsaaja täyttävät velvollisuutensa Luottosopimuksessa määrättyjä ehtoja ja päivämääriä noudattaen. Lisäoletuksena on, että Luoton kokonaismäärä katsotaan nostettavan kerralla ja välittömästi. Todelliseen vuosikorkoon ei sisälly mahdollisista Luottoon tehtävistä muutoksista aiheutuvia kustannuksia.

 

 1. Viivästyskorko

 

Jos Luottoa ei makseta viimeistään eräpäivänä Luotonantajalle, Luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään, jona Luotonsaaja maksaa Luoton. Mikäli Luotonantajan Luotosta perimä Korko on korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, on Luotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä Korkoa 180 vuorokauden ajan siitä, kun Luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään Luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.

 

 1. Varoitus maksulaiminlyönnin seuraamuksista

 

Jos Luotonsaaja laiminlyö Luottosopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, Luotonantajalla on oikeus Luottosopimuksen ehtojen mukaisesti muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää Luotto heti takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perimistoimenpiteisiin ja ilmoittaa Luottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Luoton perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista vastaa Luotonsaaja.

 

 1. Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

 

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa Luoton maksun laiminlyönti Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n tai vastaavan palveluntarjoajan ylläpitämään luottotietorekisteriin, mikäli Luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli kuusikymmentä (60) päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää siitä, kun Luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

 

 1. Luotonsaajan oikeus maksaa Luotto ennenaikaisesti takaisin

 

Luotonsaajalla on oikeus maksaa Luotonantajalle ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja Luotto tai sen osa ennen luoton erääntymistä Luotonsaajalle lähetetyssä laskussa olevin tiedoin. Luotonantaja päättää maksun kohdentamisesta.

 

Jos Luotonsaaja maksaa Luoton kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, on jäljellä olevasta Luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa Luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan Lainasopimuksessa yksilöidyt, Luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kustannukset.

 

 1. Peruuttamisoikeus

 

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä Luottosopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta jolloin Luotonsaaja sai kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

 

– Luotonsaajan nimi ja henkilötunnus

– Luotonsaajan osoite

– Ilmoitus peruuttamisesta

– Paikka ja päiväys

 

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa Luotonantajan viralliseen postiosoitteeseen.

 

Peruuttamistilanteissa Luotonsaajan on palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä nostamansa Luotto Luotonantajalle sillä uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa. Luotonsaaja on lisäksi velvollinen maksamaan Luotonantajalle korvauksena Luoton koron ajalta, jonka Luotto on ollut Luotonsaajan käytössä.

 

 1. Luottosopimuksen siirtäminen

 

Luotonantajalla on oikeus siirtää Luottosopimus tai Luotonsaajalle myönnettyyn Luottoon perustuva saatava kolmannelle osapuolelle kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen tai pantata saatavansa milloin tahansa ilman Luotonsaajan suostumusta. Luotonsaajalla ole oikeutta siirtää Luottosopimusta eikä siihen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle.

 

 1. Viestintä

Luotonantajalla on oikeus lähettää markkinointitarkoituksessa teksti- ja sähköpostiviestejä Luotonsaajalle, mikäli Luotonantaja on antanut siihen suostumuksensa. Luotonsaaja antaa edellä mainitun suostumuksensa riippumatta siitä, hyväksyykö Luotonantaja Luottohakemuksen.

Luotonsaaja hyväksyy, että Luotonantaja ottaa Luotonsaajaan yhteyttä puhelimitse, kirjeitse, tekstiviestitse tai sähköpostitse. Tämä koskee myös perintää.

Luotonantajan Luotonsaajalle lähettämän kirjallisen tai sähköisen viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty kirjallisesti tai pysyvällä tavalla Luotonsaajalle osoitteeseen, joka on ilmoitettu Luotontantajalle tai maistraattiin.

 

 1. Sopimuksen kesto ja päättäminen

 

Luottosopimus tulee voimaan välittömästi, kun Luotonantaja on myöntänyt Luoton Luotonsaajalle. Luottosopimus on voimassa siihen asti, kun Luotonsaaja on täyttänyt kaikki Luottosopimuksen mukaiset velvoitteet.

 

Luotonantajalla on oikeus purkaa Luottosopimus ja eräännyttää Luotto kokonaisuudessaan erääntymään kuukauden kuluttua purkuilmoituksesta lukien, mikäli Luotonsaaja ei ole maksanut Luottoa takaisin kuukauden kuluessa kyseisen Luoton erääntymisestä ja Luotto on Luotonantajan purkamisilmoituksen päivämääränä yhä maksamatta.

 

 1. Tietosuoja

 

Luotonhakijan ja Luotonsaajan on tallennettu Luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esimerkiksi suoramarkkinointia ja tilastointia varten, mikäli Luotonhakija/Luotonsaaja ei nimenomaisesti kiellä tietojensa käyttöä edellä mainittuun tarkoitukseen.

 

 1. Muut ehdot

 

Luotonantaja ei vastaa siitä, että Luotonsaaja ei voi nostaa tai käyttää Luottoa Luotonsaajan Pankkitilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen puuttumisen tai niihin verrattavan, Luotonsaajasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi.

 

Luotonantaja ei vastaa edellä mainittujen lisäksi myöskään:

 

 • Palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta;
 • Mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta niiden johtumissyystä eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja;
 • Palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä; eikä
 • Vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa Palvelun toimintaa tai sen osaa.

 

Luotonsaaja vastaa siitä, että Luotonsaajan henkilökohtainen taloudellinen tilanne sallii tämän Luottosopimuksen ehtojen noudattamisen.

 

 1. Erimielisyydet ja oikeuspaikka

 

Mikäli tästä Luottosopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat Luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei Luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Luotonsaajalla on mahdollisuus myös saattaa asia käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan.

 

Yhteystiedot:
Kuluttajariitalautakunta
PL 306

00531 Helsinki

Puh. 029 566 5200

www.kuluttajariita.fi

 

 1. Sovellettava laki

 

Luottosopimuksen sovelletaan Suomen lakia. Luoton ennakkotiedot on annettu Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa sekä Luotonantajan ja Luotonsaajan luottosuhteessa käytetään suomen kieltä.

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
PL 150, 13101 Hämeenlinna
Puhelin 0295 016 000 (vaihde).

 

Luotonantajan yhteystiedot:

 

4finance Oy

 

Mikonkatu 15 A, 00100 Helsinki

Puhelin 0600 550 750 (0,76,-/min + mpm/pvm)

Sähköposti  asiakaspalvelu@vivus.fi

 

Nämä ehdot ovat voimassa 4.11.2015 alkaen